GRAVE OF WILLIAM OTIS ROCKWOOD, POUGHKEEPSIE RURAL CEMETERY, POUGHKEEPSIE, NEW YORK