GRAVE OF PATRICIA G. (WHITE) ROCKWOOD, POUGHKEEPSIE RURAL CEMETERY, POUGHKEEPSIE, NEW YORK