GRAVE OF BONNIE RUTH (HILTON) MISURA, MOUNTAIN VIEW MEMORIAL PARK, LAKEWOOD, WASHNGTON