GRAVE OF ALVAH TROWBRIDGE, TRUXTON RURAL CEMETERY, TRUXTON, NEW YORK