THALIA (HINE) WILSON GRAVE, POLAND RIVERSIDE CEMETERY, POLAND, OHIO