GRAVE OF ELISABETH (SMITH) FORD, MOUNT VERNON CEMETERY, MOUNT VERNON, IOWA